Sklep internetowy prowadzony jest przez switchit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000803048, NIP: 7010944433, REGON: 384327893
 
Dane kontaktowe:
 • Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@switchit.pl
 • Nr telefonu do Biura Obsługi Klienta: (22) 243 69 29
Godziny otwarcia infolinii są podane w zakładce Kontakt, u dołu strony internetowej switchit.pl
(opłata jak za zwykłe połączenia telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 
 • Sprzedawcaswitchit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 • Sklep, serwis – sklep internetowy switchit, prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną switchit.pl
 • Strona Internetowa - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: switchit.pl
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną a dokonujący lub zamierzający dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru (oferta nabycia) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Umowa - umowa sprzedaży Towaru lub świadczenia usług, zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie switchit.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Towar / Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, materiały, schematy, algorytmy, utwory, logo, nazwy, znaki, opisy, symbole, zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu, sposobu zapisu.
 • Cena – wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) netto oraz brutto (zawierając podatek VAT). Cena wiążąca dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 • Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie.
 • Koszt dostawy / wysyłki Towaru – koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wskazanym przez Klienta.
 • Rejestracja - jednostronna czynność dokonana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane do jednego Klienta.
 • Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zawiera zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez zamówień i zawieranych umów z wykorzystaniem, którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 • Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas rejestracji.
 • Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.
 • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Kod Rabatowy – to wygenerowany i niepowtarzalny ciąg znaków który po otrzymaniu Klient może spożytkować dla niego w wyznaczonym celu np. obniżenie ceny zakupowej, udział w loterii, zniesieniu opłaty dostawy i wielu innych akcjach korzystnych dla klienta.
 • Zakup bez rejestracji – usługa udostępniona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu Towaru / usługi bez konieczności rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

 1. W ramach Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
  1. Formularz Zamówienia,
  2. Złożenie i utrzymanie Konta Klienta,
  3. Usługę Newslettera.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, poza spełnieniem warunków przewidzianych dla każdej z danych Usług, potwierdzenia przez Klienta, że:
  1. Zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia,
  2. Zapoznał się z Polityką Ochrony Danych Osobowych.
 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
 5. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies”, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 1. W celu utworzenia Konta Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa podanego wcześniej na stronie Sklepu Loginu i Hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub aktywację newsletter’a poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.
 8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta.  Usunięcie Konta równoważne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń Konto” dostępne po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej stosownego żądania. Odebranie od Klienta takiego żądania w formie wiadomości e-mail lub wybór opcji „Usuń Konto” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz z zapisanymi na nim danymi.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku, jeżeli Klient w ciągu kolejnych 2 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca uprzedzi Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na formularzu adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w wyżej wymienionym terminie, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich na nim zapisanych danych Klienta.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest:
  1. poprawne wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu,
  2. potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień,
  3. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Ochrony Danych Osobowych.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do Koszyka” widoczne pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia w „KOSZYKU” i wskazaniu adresu Dostawy oraz formy płatności, jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam”, „Kupuję” lub „Płacę”.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 6. i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w formularzu zamówienia.
 9. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem bankowym lub karta kredytową.
 10. Towar objęty Zamówieniem dostarczany jest Klientowi przez Sprzedawcę wraz z paragonem lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT, w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 11. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony fiskalne albo faktury VAT.
 12. Domyślnie Klient otrzymuje fakturę VAT / paragon w formie elektronicznej. Prośby o dokument w formie papierowej prosimy kierować na kontakt@switchit.pl

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.  Klient będzie zobowiązany ponieść dodatkowe koszty dostawy w związku z Umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. przelew z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. karta płatniczą – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A,
  3. przelew błyskawiczny – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A,
  4. przelew elektroniczny – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie.
 5. Operatorami płatności „Karta płatnicza” oraz „przelew błyskawiczny” jest PayU S.A.
 6. W przypadku wyboru płatności kartą płatnicza lub przelewu błyskawicznego dane Klienta nie są zapisywane w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia potwierdza łączną cenę Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłat, w tym opłat za dostawę, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. Odbiór zamówienia w paczkomacie,
  3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  4. Odbiór osobisty.
 2. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu zamówionego Towaru do wysyłki do Kupującego. Zamówienia uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania (przekazania firmie kurierskiej) zamówienia do wysyłki.
 3. Sprzedawca przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia informuje Kupującego o przewidywanej liczbie dni roboczych potrzebnych do wysłania zamówienia. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 4. W dniu nadania przesyłki Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą nadanie przesyłki wraz z numerem przesyłki i informacją o firmie kurierskiej.
 5. Klient obowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności przewoźnika.
 6. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.
 7. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta w paczkomacie bądź Klient nie odbierze Towaru w placówce Poczty Polskiej albo od kuriera, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uregulowaną tytułem zapłaty ceny za dany Towar. Czas realizacji dostawy zależny będzie od wybranego sposobu dostawy.
 8. Na czas otrzymania przesyłki składają się:
  1. Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
  2. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.
 10. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez Stronę internetową. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 11. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 12. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.
 13. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w wiadomości email kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 1. Prezentowana treść na wszystkich stronach Sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksy Cywilnego. Prosimy o zgłaszanie znalezionych błędów na adres kontakt@switchit.pl
 2. Na niektórych zdjęciach produktów, w celu lepszego zaprezentowania oferowanego produktu, widoczne są dodatkowe elementy, które nie należą do zestawu i tym samym nie podlegają sprzedaży.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie na stronie switchit.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 5. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, może w terminie 14   dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik. W przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umów, gdzie przedmiotem jest Usługa – od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstępując od Umowy sprzedaży Konsument może posłużyć się jednym z poniższych wzorów oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe:  
  1. Formularz odstąpienia od umowy
  2. Interaktywny Formularz odstąpienia
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy ul. Poleczki 31a, 02-822 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@switchit.pl
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności umowy:
  1. o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić podlegające zwrotowi Towary w stanie nie zmienionym. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy przez firmę kurierską. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Wysyłanie zwracanego Towaru możliwe jest tylko na terenie Polski.  Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynika z cennika wybranego przez konsumenta przewoźnika.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania. W przypadku ww. uchybień Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.
 13. Zwracany Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.
 14. Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec tych Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie usług przez Sprzedawcę odbyło się za wynagrodzeniem.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Wszelkie reklamacja dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, można złożyć przez formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu, wiadomość email wysłaną na adres poczty elektronicznej kontakt@switchit.pl. Bądź przesłać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Zgłaszając reklamację, Klient powinien podać: swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie internetowym (np. paragon, faktur VAT, potwierdzenie płatności kartą), datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonej wady i swojego żądania.
 3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Klienta o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w tej samej formie w jaki dokonano zgłoszenia reklamacji, na wskazany adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia, jest Sprzedawca. 
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz calach, na które Klient wyraził zgodę.
 3. Administrator zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta oraz wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zarejestrowanie Konta lub złożenie zamówienia w Sklepie nie są możliwe.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookie, zostały zawarte w utworzonej przez Administratora Polityce prywatności.

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 2. W ramach usługi Newsletter, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera.

 1. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014, poz. 827 z poźn. zm.).
 2. Klient składając Zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zmian Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa
  2. zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.
 7. O treści zmiany Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.  Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym – pod warunkiem, że w przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu nie przesłał Sprzedawcy - w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie treści Regulaminu – oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób opisany w § 3 ust. 8 Regulaminu.
 8. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1)
  2. wzór Formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2).
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

Pobierz regulamin

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności switchit.