polityka

prywatności

Polityka ochrony danych osobowych Klientów, dotyczy Klientów którzy przesyłają do nas zapytania ofertowe lub dokonują z nami transakcji w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym Klientów konsumenckich, biznesowych oraz instytucjonalnych.

Dokument określa rodzaj danych osobowych, które zbieramy od Ciebie jako Klienta, cele w których to następuje, sposób korzystania przez nas z otrzymanych danych osobowych oraz informuje o tym kim jesteśmy, jak się z nami kontaktować, jakie przysługują Ci prawa i w jaki sposób możesz je realizować.

Administratorem Twoich danych osobowych jest switchit Sp. z o.o., adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Poleczki 31a, 02-822 Warszawa, NIP 7010944433.

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: ul. Poleczki 31a, 02-822 Warszawa

 • mailowo, na adres: iodo@switchit.pl

Administrator danych osobowych i kontakt

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w związku z kierowanymi do nas w formularzu kontaktowym zapytaniami ofertowymi lub dokonywanymi z nami transakcjami potwierdzonymi wystawionymi fakturami VAT.

Przetwarzamy dane osobowe, które podałeś podczas wypełniania formularza kontaktowego, takie jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby. Poza danymi wskazanymi w formularzu kontaktowym możemy przetwarzać dane ze źródeł publicznie dostępnych, w tym: CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Przetwarzamy także numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności lub na który dokonywano zwrotów.

Dodatkowo przetwarzamy także Twoje dane behawioralne, tj. dane dotyczące Twoich zachowań, w tym: kierowanych zapytań, dokonywanych transakcji, składanych reklamacji, historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku).

Są to dane takie jak: oglądane przez Ciebie produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas oraz naszych produktach i usługach.

Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych w ramach B2B oraz jakie jest ich źródło pochodzenia?

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przetwarzane w celu:

 • podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem umowy (np. złożenia oferty, dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1b RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO obejmujących m.in.:

 • obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

  • obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;

  • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;

  • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

  • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:

   • ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

   • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

   • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

   • wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

   • w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania.

Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania):

 • do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 c) RODO).

W jakim celu pozyskujemy Twoje dane oraz na jakiej podstawie je wykorzystujemy i przez jaki okres?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE.

Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym. Twoje dane osobowe są jednak niezbędne do przesłanie oferty, udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, wystawienia faktury VAT, a także zawarcia i wykonania umowy, np. złożenia zamówienia w sklepie internetowym i dostawy towaru nim objętego, lub założenia konta internetowego, lub przesłania newslettera, lub informacji handlowych, lub rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji oraz wykonania naszych obowiązków z wyżej wymienionych tytułów.

Możemy też prosić Cię o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić pod numer kontaktowy.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Twoje dane możemy przekazać następującym odbiorcom:

 

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;

 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

  • naszym podwykonawcom wspierającym w wykonaniu umów, w tym zamówień i obsłudze Klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, w tym realizacji dostaw lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, usług, a także rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;

  • agencjom reklamowym lub innym podmiotom prowadzącym lub organizującym lub współpracującym lub pośredniczącym w prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych, w tym kampanii reklamowych;

  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

  • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

 • innym administratorom będącym:

  • agencjami reklamowymi lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi, lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych (w tym kampanii reklamowych), lub przy obsłudze Klientów, w tym prowadzeniu sklepów sprzedaży, lub innymi podmiotami pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów lub usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

  • podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

  • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

  • zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

  • podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

  • podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów;

  • podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych:

 • przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania oraz

 • po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej odrębnej zgody.

 

Decyzja o przesłaniu oferty będzie podejmowana automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość otrzymanych od Ciebie zapytań ofertowych oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów.

 

Po ustaleniu spełnienia ww. kryteriów, system informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację z ofertą specjalną. Możesz skorzystać z oferty na zasadach określonych w otrzymanej informacji, zrezygnować z niej, a także wnieść odwołanie od danej decyzji. Odwołanie należy skierować do nas za pośrednictwem adresu email: iodo@switchit.pl.

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

1) Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

 • prawo sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

 • prawo usunięcia danych osobowych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Toba działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • prawo do przeniesienia danych osobowych. Masz prawo otrzymać od Nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz tez zlecić Nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 • Swoje prawa wymienione w punkcie 1 wyżej możesz realizować w każdym czasie.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec:

  • przetwarzania przez nas Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;

  • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.Swoje prawa wymienione w punkcie 1 wyżej możesz realizować w każdym czasie.

2) Z żądaniami, o których mowa powyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 • mailowo, na adres: iodo@switchit.pl

 • korespondencyjnie, na adres: switchit Sp. z o.o., ul. Poleczki 31a, 02-822 Warszawa

3) Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

4) W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

5) Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

6) Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

7) Informacji, o których mowa w punkcie 4. powyżej, udzielimy Ci na piśmie, według naszego wyboru:

 • listem poleconym na podany przez Ciebie adres lub

 • drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadku gdy przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail.

8) Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

9) Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

10) Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

Jaki prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się także z nami kontaktować:

 • listownie, na adres: switchit Sp. z o.o., ul. Poleczki 31a, 02-822 Warszawa

 • mailowo, na adres: iodo@switchit.pl

W jaki sposób możesz uzyskać dodatkowe informacje?

 • Serwis korzysta z plików cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Informacja o plikach cookies

najczęściej zadawane pytania